Spring naar inhoud

Naar een duurzame toekomst

Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Kerken op 15 juni stemden de vertegenwoordigers van de negentien lidkerken unaniem in met de nieuwe visienota 'Naar een duurzame toekomst' [pdf].
De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat in ons land over thema's als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit. De relatie met de christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang.In de kerken in ons land is een groeiende betrokkenheid bij vraagstukken van klimaatverandering en duurzaamheid. Zo was de Raad van Kerken in maart 2021 betrokken bij het Klimaatalarm. Kerkelijke gemeenten en parochies namen ook in juni van dit jaar deel aan de klimaatmarsen op diverse plekken in het land. Verschillende werkgroepen van de Raad van Kerken volgden afgelopen jaar de besprekingen van de Verenigde Naties in Glasgow op de voet in de hoop dat deze conferentie een verandering ten goede teweeg zou brengen. Tegen die achtergrond ontstond de impuls tot een nota over een duurzame toekomst. Daaraan schreven mensen uit meerdere groepen van de Raad mee. Ook de opbrengsten van een tussentijdse bespreking in de Raad in maart van dit jaar werden in de nota verwerkt.

Voor het gesprek over deze onderwerpen in de plaatselijke parochies en gemeentes bracht de Raad eerder de brochure 'Van God is de aarde' uit, die zich goed leent voor verdieping en bezinning in groepen. De nieuwe visienota legt onder deze brochure nog eens een principieel fundament.

Duurzaamheid gaat over verhoudingen
Een wezenlijk punt aan het begin van de nota, dat leidend is voor het vervolg, vormt de brede definitie van het begrip 'duurzaamheid': 'Anders dan nog steeds wel wordt gedacht gaat duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu. Goed beschouwd gaat het bij duurzaamheid om de (verstoorde) verhoudingen tussen mens en mens, mens en aarde en mens en God. Er zijn in de loop van decennia allerlei opvattingen van duurzaamheid gepasseerd, van breed tot smal, sterk tot zwak. Maar hoe je de term ook opvat, duurzaamheid heeft inherent maatschappelijke, sociale, economische en politieke implicaties en raakvlakken'. Deze worden in het vervolg van de nota uitgewerkt.

Niet voor het eerst
Het is niet voor het eerst dat de Raad met een visienota op dit gebied komt. Zo bracht in 2002 de Raad bijvoorbeeld de nota 'Naar een duurzame mondiale samenleving' [pdf] uit, als bijdrage aan de conferentie van de Verenigde Naties in Johannesburg.
Een overzicht van de inzet van de Raad in de afgelopen decennia staat beschreven in de jongste uitgave van Oecumenische Bezinning: 'Ongekende jaren - een overzicht van 35 jaar Kerk en Milieu'.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *