Spring naar inhoud

Duurzame organisaties

Er zijn veel organisaties die zorg dragen voor de schepping waar je je bij aan kunt sluiten. In dit alfabetisch overzicht staan zowel nationale als internationale organisaties.
Zijn wij u vergeten? Laat het ons dan weten.

24-7 Prayer NL is een familie van kerken, geloofsgemeenschappen en communities. Maar we zijn ook een start-up dat innovatief gebedsmateriaal levert. Daarnaast is 24-7 Prayer een kweekvijver voor nieuwe projecten en NGO’s zoals 24-7 Ibiza, de 24-7 academy en Prayer Spaces in Schools.

Act!ionAid is een (internationale) organisatie die zich inzet voor een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

A Rocha Nederland, een actieve internationale beweging van christenen die enthousiast zijn over Gods schepping en zich voor het behoud ervan inzetten vanuit studiecentra in het veld en lokale groepen. [of zie A Rocha internationaal]

De Beweging van Barmhartigheid werkt actief mee aan een mooiere en betere wereld. Zij zijn ervan overtuigd dat barmhartigheid, compassie en mededogen daarbij een heel belangrijke rol spelen. Want omzien naar elkaar is een van de belangrijkste voorwaarden voor een menselijker samenleving.
Belangrijke bron is het Handvest voor Compassie.

Broederlijk delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in onze partnerlanden. Dat is voor ons de oplossing.

Christian Climate Action (Nederland) is een gemeenschap van christenen die elkaar steunt bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Samen overleggen, actie voeren en vieren.

Het team van Climate Stewards bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die graag andere mensen inspireren om duurzamer te leven en die zich tegelijkertijd van harte inzetten om onze naasten te ondersteunen die het hardst getroffen worden door klimaatverandering. Climate Stewards maakt deel uit van A Rocha – een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping.

Cordaid komt op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Ver weg en dichtbij.

Werkgroep Eenvoudig leven is een netwerk van theologen en andere betrokkenen bij protestantse kerken die activiteiten organiseren die de bewustwording rondom het thema geloof en duurzaamheid stimuleren. De werkgroep heeft materialen en een netwerk bijvoorbeeld voor ondersteuning bij het agenderen van het thema. Woordvoerder is Sam Janse (  ).

Het European Christian Environmental Network (ECEN) biedt veel kerken de gelegenheid om hun inzet voor gerechtigheid, vrede en de integriteit van de schepping zichtbaar te maken door een oecumenisch netwerk aan te bieden van personen met milieuverantwoordelijkheid binnen de kerken.

Het Belgische Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk. Zij richten zich tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen zoals solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen en ziekenhuizen.

De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een samenleving waarin iedereen een plaats heeft, waarin men op elkaar betrokken is en waarin men kwetsbaar en eerlijk durft te zijn. Een samenleving waarin niet macht, bezit of succes leidend zijn, maar het feit dat we allemaal gelijke mensen zijn belangrijk is.

De oproep van Genoeg om te leven is simpel: oefen je erin om de liefdevolle en rechtvaardige woorden van God te laten stromen in je leven. Het leven vanuit liefde en rechtvaardigheid betekent zo proberen te leven, dat je al het andere leven op de aarde zo min mogelijk aantast. Dit veranderingsproces kan je beter in (kleine) gemeenschappen doorlopen. Wij willen daar met raad en daad aan bijdragen.

God in de supermarkt geeft een inspirerende workshop of interactieve lezing over jouw rondje door de supermarkt of een ander thema rondom duurzaamheid. Om jou als consument te inspireren om nét de volgende duurzame stap te zetten.

Green Cross Nederland is onderdeel van Global Green, een internationale non-gouvernementele organisatie die wereldwijd actief is om een veerkrachtige en duurzame toekomst voor de aarde en al haar bewoners te realiseren. Via projecten met een focus op duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid.

GroenGeloven wil je inspireren om, al of niet vanuit het geloof, na te denken over duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid voor jou en wat betekent dit voor de keuzes in het dagelijks leven? Onder het motto ‘Groen geloven is duurzaam doen!’.

Groen Gelovig is een samenwerkingsverband van een aantal christelijke organisaties, die geloven dat ‘duurzaamheid’ voluit een christelijk principe is. Het is een Bijbelse opdracht om de schepping zorgvuldig te beheren in plaats van haar te beheersen. Wij willen deze boodschap uitdragen en medechristenen uitdagen daaraan mee te doen.

De Groene kalender wil je inspireren bij het vieren of gedenken, in alle rust of met elkaar. Door veel feestelijke- en gedenkdagen te koppelen aan oude gewoontes, groene symboliek, markante personen, inspirerende initiatieven, smaakvolle recepten, toepasselijke teksten, en praktische tips.

GroeneKerkenGroeneKerken stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Zij bieden een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving.

Stichting Groene Moslims is een organisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem. De Koran en het voorbeeld van de profeet bevatten veel aansporingen voor een duurzame omgang met de aarde, natuurlijke hulpbronnen, dieren en medemensen.

Vereniging Hulp in Praktijk (HipHelpt) zet zich met haar dienstverlening in om, gedreven door naastenliefde, te helpen waar geen helper is. Servicepunt HipHelpt ondersteunt de verschillende HipHelpt-locaties die zich samen met de kerken en vrijwilligers inzetten om te helpen. Als hulpbieder bij HipHelpt bepaal je zelf wie, hoe vaak en wanneer je wilt helpen.

De Huijberg is een Franciscaans geïnspireerde leefgemeenschap die leeft in verbondenheid met de natuur. Gasten, meelevers en meewerkers zijn voor korte of langere tijd welkom voor een retraite of om mee te werken in de moes- en kruidentuin.

Inspiratietuinen biedt een website vol inspiratie en informatie om te helpen met een bewuste en zorgvuldige omgang met een eigen stukje aarde. Duurzame voorbeelden komen uit kerk- en kloostertuinen.

International Justice Mission Nederland strijd tegen moderne slavernij. Bijvoorbeeld door in ontwikkelingsgebieden lokale autoriteiten op te leiden. Zij kunnen vervolgens slachtoffers van mensenhandel bevrijden, daders berechten en rechtssystemen verbeteren.
Je kunt ook met jouw kerk meedoen.

De focus van Kerk & Dier is educatie: Dieren worden bijna uitsluitend gezien en gebruikt als ‘dingen’ en ‘producten.’ Dat is niet hoe God het heeft bedoeld. Wij willen jou inspireren om mét de schepping te leven. Voor jezelf, voor de dieren, maar in de eerste plaats tot eer van God!

Kerk en milieu: vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en duurzame levensstijl. We bieden een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

De Klimaatwakers vormen een netwerk van mensen die willen dat de overheid de klimaat- en ecologische crisis ook behandelt als een crisis door de omvang ervan serieus te nemen en te doen wat nodig is om hem in te perken. Om de regering hierop te blijven blijven wijzen, lopen we wekelijks (op donderdag, vanaf 12:00uur) 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen is de koepelorganisatie voor religieuzen in Nederland. Zij biedt een pagina over duurzaamheid en spiritualiteit met gebeden, overwegingen en voorbeelden van hoe religieuzen omgaan met de schepping.

De Laudato Sí Alliantie is opgericht omdat katholieke organisaties beseffen dat Laudato Sí een moreel en spiritueel kompas biedt in de zoektocht naar een wereld die toekomst heeft. Door samen te werken in deze alliantie kan Laudato Sí beter onder de aandacht worden gebracht.
Contactpersoon: Matty van Leijenhorst.

Het Leger des Heils combineert de evangelisatie met het daadwerkelijk praktiseren van de geloofsovertuiging: actieve directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Er zijn vacatures en er is werk voor vrijwilligers.

De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)

MissieNederland gelooft in de kerk omdat de wereld een kerk nodig heeft die leven brengt. De grootste christelijke alliantie van Nederland ziet een gebroken wereld die het leven in volheid mist waarvoor Jezus naar de wereld is gekomen. Jezus geeft potentie aan zijn kerk om leven te brengen in de wereld.
MissieNederland biedt een verbindend platform dat betrokken kerkleden helpt om met hun lokale geloofsgemeenschap leven te brengen in de wereld.

Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede is een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in de Vlaamse samenleving. Zij vinden elkaar in een gemeenschappelijke optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting. De traditie van het sociaal denken van de Katholieke kerk vormt hiervoor een belangrijke inspiratiebron.

De Nieuwe Beurs Koers is een oecumenische vereniging van en voor kerken, daarmee verbonden instellingen, en hun leden. We willen beursgenoteerde ondernemingen stimuleren bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Daarom geven we een stem aan onze aandelen in deze bedrijven.

Pardes wil de veelkleurige, spirituele en culturele traditie van Joodse wijsheid toegankelijk te maken voor een breed publiek met een uiteenlopende religieuze of seculier-levensbeschouwelijke achtergrond, door middel van dialogisch leren.

PAX voor vrede. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. De naam zegt het al: wij willen er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’. Doe je mee?

De Protestantse Kerk roept al jaren op tot een christelijke levensstijl, waarin de zorg voor de aarde en de ander richtinggevend is. Op deze themapagina Duurzaamheid vind je liturgisch materiaal, ideeën, informatie over GroeneKerken en meer om aan de slag te gaan met duurzaamheid in je gemeente.

Samen eerlijk eten - Deze website koppelt gezamenlijk eten aan geloofsverdieping en stimuleert het gebruik van van seizoens-, regionale- en fair-trade producten. De site geeft smakelijke recepten geïnspireerd door katholieke en protestantse tradities in het liturgisch jaar.

Schepping Vieren biedt gebeden en gedichten, liederen, meditatieve teksten, verhalen en complete liturgieën. Bedoeld om te inspireren en helpen bij het vorm geven van vieringen en bijeenkomsten en natuurlijk een handreiking voor persoonlijke bezinning.

Solidaridat maakt de wereld eerlijker en duurzamer. Producten uit ontwikkelingslanden leggen vaak een lange weg af voordat ze bij ons in de winkel liggen. producerende boeren en arbeiders worden niet altijd eerlijk behandeld en het milieu lijdt vaak schade. Veel factoren spelen hierbij een rol. Solidaridad pakt die aan. En mobiliseert actief alle spelers – van boer tot multinational, van overheden tot consument.

Symbolisch schikken wil voorzien in inspirerend en praktisch materiaal voor aankleding van religieuze vieringen. Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan persoonlijke bewustwording en levensstijl. Wij gaan voor symbolen rond de zorg om de Aarde, gericht op ‘groen’ en duurzaamheid.

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Zodat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.
Bijvoorbeeld: organisatie pelgrimage voor het klimaat in Nederland.

Vegan Church is een platform dat vegan christenen van verschillende denominaties de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten en om hun vegan lifestyle te verbinden aan hun geloof.

De Vegetarische Zuster heeft haar thuisbasis te midden van een gemeenschap van zusters clarissen. Wij willen de voetstappen van Christus volgen, naar het voorbeeld van Clara en Franciscus van Assisi. Het eten dat op tafel komt zijn vruchten van ‘onze zuster moeder aarde’, ons geschonken door de Schepper. Dat bewustzijn brengt van nature een oprechte zorg voor de schepping en de schepselen met zich mee.

~ ~ ~

Internationaal

Brot für die Welt unterstützt die arme und ländliche Bevölkerung darin, mit umweltfreundlichen und standortgerechten Methoden gute Erträge zu erzielen. Daneben setzen wir uns auch für die Förderung von Bildung und Gesundheit, den Zugang zu Wasser, die Stärkung der Demokratie, die Achtung der Menschenrechte, die Sicherung des Friedens sowie die Bewahrung der Schöpfung ein.

Caritas Internationalis shares the mission of the Catholic Church to serve the poor and to promote charity and justice throughout the world. We encourage everyone to respond to humanitarian disasters, to promote integral human development and to advocate on the causes of poverty and violence. We animate Catholic communities and all people of good will in solidarity with the suffering of their brothers and sisters around the world. Caritas Europe consists of 49 members, present in 46 European countries. In Nederland: Cordaid.

The mission of Charter for Compassion is to bring to life the principles articulated in the Charter for Compassion through concrete, practical action in a myriad of sectors: We are a network of networks, connecting organizers and leaders from around the world, providing educational resources, organizing tools, and avenues for communication; sharing lessons, stories, and inspiration; providing the umbrella of the Charter for Compassion for conferences, events, collaborations, conversations and initiatives to create compassionate communities and institutions.

Climate Action Network: CAN is a network of NGOs working on climate change from around the world. These members are autonomous and independent. Many of these members have their own forms of organization and their own national or regional rules.
Dichter bij huis: Climate Action Network Europe.

ECEN, European Christian Environmental Network: Churches’ initiatives to address the responsibility for creation and to make it part of their efforts for peace and justice have a long history. The 2nd European Ecumenical Assembly recommended that a network of persons with environmental responsibilities within the churches should be set up at a European level. ECEN is a response to this call.

The Eco-Dharma Centre is situated in a beautiful and wild part of the Catalan Pyrenees. We offer courses, events and retreats which support the realisation of our human potential and the development of an ecological consciousness honouring our mutual belonging within the web of life – drawing on the Buddhist Dharma and the emerging ecological paradigms of our time.

The climate is changing, posing serious questions and consequences for the planet and people both today and in the future. The issues are complex, with significant action required of each of us and all of us. As more people view climate change as not just a crisis, but a matter of moral urgency, it's clear that religion plays a role. We at EarthBeat tell that story: how Catholics and other faith groups speak out and take action. Where ecological concern and moral conviction meet, well, that's our beat.

De Fair, Green & Global Alliantie powers voices of people and communities all over the world. We aim to expand civic space, stimulate movements and invest in mutual capacity development. Collaborating with over a thousand partner organisations in countries where people and nature are under constant pressure.

Faith for Ecocide Law is een internationale, interreligieuze coalitie die ijvert voor Ecocide als internationaal misdrijf binnen het Internationaal Strafhof. De ecocidewet is een praktische, krachtige en mogelijke optie voor nieuwe gemeenschappelijke regels om de schepping, Moeder Aarde, te respecteren en te beheren.

GlobalEthicsNetworkGlobal Ethics Network is a global network of teachers and institutions with the vision to embed ethics in higher education.
We strive for a world in which people, and especially leaders are educated in, informed by and act according to ethical values and thus contribute to building sustainable, just and peaceful societies.

The Global Prayer and Action chain for climate justice invites all people of faith and none to be prophetic, pray intensely and act radically to reduce the negative effects of human activity on the planet. Climate Change is already causing devastating impact around the world and despite decades of scientific evidence and increasing impacts, current international pledges to cut emissions place us on track for around 3C of warming.

Green Faith is building a worldwide, multi-faith climate and environmental movement. Together our members create communities to transform ourselves, our spiritual institutions, and society to protect the planet and create a compassionate, loving and just world.

ICSDThe Interfaith Center for Sustainable Development (ICSD) reveals the connection between religion and ecology and mobilizes faith communities to act. ICSD works on a global basis, with current engagement in Africa, the Middle East, North America, and Europe.

The Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES) is a UK based charity dedicated to the maintenance of the Earth as a healthy habitat for all living beings. Our exertions since the mid 1980s have been directed towards creating mass awareness and include research, the production of teaching materials, training and project development and we offer this work as a gift to our fellow humans whoever and wherever they may be.

The Laudato 'Si Moverent, formerly The Global Catholic Climate Movement (GCCM), born in 2015, is the fruit of a kairos – the Greek word used in the Gospel to express “an opportune moment.” The kairos of 2015 was the combination of two transformative events that would shape how the Church and humanity responded to the ecological crisis: the Laudato Si’ encyclical release and the Paris Climate Agreement.

Pax Christi International is a Catholic peace movement with 120 member organisations worldwide that promotes peace, respect of human rights, justice & reconciliation throughout the world. Grounded in the belief that peace is possible and that vicious cycles of violence and injustice can be broken, Pax Christi International addresses the root causes & destructive consequences of violent conflict and war. Pax Christi heeft afdelingen in BE · DE · NL.

The Seasons of Creation is the annual Christian celebration of prayer and action for our common home. Together, the ecumenical family around the world unites to pray, protect, and advocate for God’s creation.

World Council of Churches is a fellowship of 352 churches from more than 120 countries, representing over 580 million Christians worldwide: Inspiring the worldwide fellowship of churches to work together for unity, justice and peace. The churches engage in Christian service by meeting human need, breaking down barriers between people, seeking justice and peace, and upholding the integrity of creation.

 


( aanvullingen en correcties: )

2 gedachten over “Duurzame organisaties

    1. - redactie Kerk en milieu

      Dat begrijpen wij.
      Maar stichting Corazon voldoet niet aan de publicatieverplichting die sinds 2014 geldt voor een ANBI status. De informatie, die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector, ontbreekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *